Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „ELITAZ Grupė“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: atsirenkant darbuotojus; Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; nagrinėjant prašymus, atsiliepimus, skundus; organizuojant loterijas ir žaidimus; Jums atliekant aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos paskyrose; vykdant projektų dalyvių atrankas; koordinuojant projektų dalyvių sutarčių vykdymą; sudarant ir vykdant sutartis su laisvai samdomais asmenimis; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje www.elitaz.lt (toliau – Interneto svetainė); skatinant Įmonės žinomumą ir siekiant informuoti visuomenę; siekiant įgyvendinti įstatymų numatytas prievoles, susijusias su Įmonės veiklos organizavimu. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.

 1. Apie Įmonę

UAB „ELITAZ Grupė“, kodas 302932166, buveinė adresu Smolensko g. 10-85, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą įmonėje kontaktinis el. paštas [email protected].

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, atvaizdą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 1. Dalyvavimas darbo atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą (vardas, pavardė, nuotrauka, išsilavinimas, gebėjimai, asmeninės savybės, darbo patirtis, kita CV nurodyta informacija), gimimo datą; gyvenamosios vietos adresą, asmeninį kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo arba paslaugų sutartis.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. Siekdami pateikti geriausiai Jūsų patirtį ir lūkesčius atitinkantį darbo pasiūlymą, Jūsų pateikti asmens duomenis gali būti perduoti UAB „ELITAZ Grupė“ (Kūrybos namai ELITAZ) partneriams.

 1. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdomas atrankas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Įmonės naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.

Jei įsigijote Įmonės teikiamų paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu [email protected].

 1. Dalyvavimas loterijose ir žaidimuose

Jūsų sutikimo pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkysime loterijų bei žaidimų organizavimo tikslais. Šiuo tikslu, priklausomai nuo skelbiamos loterijos tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: fotonuotrauką ir (ar) video medžiagą, vardą, pavardę, socialinio tinklo paskyros pavadinimą, el. pašto adresą, telefoną, o laimėtojo atveju ir gyvenamosios vietos adresą. Jei Jūs nepateiksite savo el. pašto ar telefono numerio – negalėsime Jūsų identifikuoti ar susisiekti su Jumis Jums laimėjus.

Jūsų duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi kol bus išaiškintas laimėjimas, o nugalėtojo – 10 metų nuo paskelbimo ir prizo perdavimo.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis el. paštu [email protected].

 1. Projektų dalyvių atranka

Jei dalyvausite projektų dalyvių atrankose, Jūsų sutikimo pagrindu tikslu atrinkti jus dalyvauti projekte (ar esant Jūsų sutikimui – ateityje vyksiančiuose projektuose), mes tvarkysime Jūsų duomenis, nurodytus dalyvio anketoje, tokius kaip vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, dalyvio numeris, šeimos nario/draugo telefono numeris, šeiminė padėtis, informacija susijusi su dalyvavimo atrankoje priežastimis, veikla ir užsiėmimai, pomėgiai, kita asmeninio pobūdžio informacija apie dalyvio gyvenimą ir charakterį, nurodyta pirmosios perklausos klausimyne ar kitokiose anketose, atvaizdas ir balso įrašas (foto ar video medžiaga).

Jei Jūs nepateiksite aukščiau įvardintų duomenų, mes neturėsime galimybės nustatyti Jūsų tinkamumo projektui, tačiau Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

Atrinktų dalyvių duomenis saugome 5 metus nuo projekto pabaigos, jeigu nenurodyta kitaip informacijoje apie konkretų projektą. Jei Jūs nebūsite atrinkti dalyvauti atitinkamame projekte – Jūsų duomenis sunaikinsime pasibaigus projektui, nebent išreikšite sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų saugomi 5 metus nuo projekto pabaigos tikslu Jums pasiūlyti dalyvauti ateityje vyksiančiuose projektuose.

Jūsų duomenys bus perduodami projekto partneriams, gamintojams, projektų formatų savininkams, transliuotojams, tokiems kaip televizijos, radijas. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir į trečiąsias šalis Jūsų sutikime nurodytomis sąlygomis, siekiant įvykdyti sutartinius projekto organizatorių ar vykdytojų įsipareigojimus projekto formato savininkams. Jūsų duomenų gavėjai yra atsakingi už duomenų gavėjų vykdomą Jūsų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. Projekto dalyvių sutarčių vykdymo koordinavimas

Jei Jūs, kaip projekto dalyvis, sudarysite sutartį su mūsų partneriu, mes koordinuosime jos vykdymą ir tvarkysime savo teisėto intereso (užtikrinti verslo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą) pagrindu tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimas, video medžiaga, foto medžiaga, balso įrašai, kita informacija, gauta vykdant sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir partnerio. Jūsų duomenis gausime iš partnerio arba tiesiogiai iš Jūsų.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 10 metų nuo sutarties arba santykių pasibaigimo dienos.

 1. Sutarčių su laisvai samdomais asmenimis sudarymas ir vykdymas

 Jei Jūs teikiate mums paslaugas kaip fizinis asmuo sutarties su jumis sudarymo ir vykdymo pagrindu, tikslu tinkamai įvykdyti sutartį mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, sutarties sąlygos, banko sąskaita, telefono numeris, el. pašto adresas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM sąskaitos faktūros duomenys, sugaištas laikas teikiant paslaugas.

Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 1. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekdama savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 10 metų po sutarties arba santykių su klientais pabaigos.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekdama savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius duomenis: elektroninio pašto adresas, Įmonės darbuotojų elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties arba santykių su klientais pasibaigimo dienos.

 1. Įmonės žinomumo skatinimas ir visuomenės informavimas

Jūsų sutikimo pagrindu, Įmonės žinomumo skatinimo ir visuomenės informavimo tikslais (duomenų skelbimas Įmonės socialinių tinklų paskyrose, Interneto svetainėje) Jūsų fotonuotraukos ir (ar) video medžiaga, įskaitant (bet tuo neapsiribojant), medžiagą iš Įmonės organizuojamų, prodiusuojamų, švenčių, renginių ar laidų, jūsų vardas, pavardė ir dalyvavimo faktas bus naudojami pranešant visuomenei apie renginius ir prodiusuojamus projektus didinant Įmonės žinomumą. Mes pasižadame tokios medžiagos naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos ar video medžiaga Jūsų sutikimu gali būti skelbiama Įmonės socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje, per radiją ar televiziją.

Žiniasklaidos atstovai gali rodyti Jūsų nuotraukas ar video medžiagą tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Įmonė neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus naudojamos 10 metų nuo sutikimo gavimo, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Interneto svetainė

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 • Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 • Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius, parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiame į tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas mums suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas mums sukūrus paskyrą socialiniame tinkle. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojų nustatytų slapukų.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių duomenų tvarkymas

Vykdydama teisines prievoles, Įmonė tvarko akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, paskyrimo datas. Bendrovės veiklos duomenys saugomi 10 metų.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, Klientų, partnerių.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, teisininkams, auditoriams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat kitais atvejais, nurodytais šioje Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kad būtų išieškoti Jūsų įsiskolinimai mums);
 • ketindami parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį ir tokiu atveju Jūsų asmens duomenis atskleidžiame potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavę Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti parašydami apie tai šioje Politikoje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. Taip pat Jūs esate atsakingi už trečiųjų asmenų, kurių duomenis mums pateikiate, informacijos apie duomenų teikimą mums suteikimą ir supažindinimą su šia Privatumo politika.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Tiekėjas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)

Naudojami duomenys

CONSENT

Naudojamas lankytojo sutikimui internetinėje svetainėje fiksuoti

youtube.com

5952 dienos

Būtinasis

Sutikimo davimo faktas

test_cookie

Naudojamas įvertinti, ar į lankytojo įrenginį gali būti įrašyti slapukai

doubleclick.net

1 diena

Būtinasis

Lankytojo naršyklės tipas

pll_language

Naudojamas išsaugoti lankytojo pasirinktą internetinės svetainės kalbą

elitaz.lt

1 metai

Nebūtinasis

Pasirinkta internetinės svetainės kalba

IDE

Ataskaitų apie lankytojo internetinėje svetainėje atliktus veiksmus pateikimui

doubleclick.net

1 metai

Rinkodaros

Lankytojo veiksmai internetinėje svetainėje

NID

Naudojama siekiant vykdyti tikslinę rinkodarą

google.com

6 mėnesiai

Rinkodaros

Unikalus lankytojo identifikatorius

VISITOR_INFO1_LIVE

Naudojamas fiksuoti internetinėje svetainėje peržiūrėtus vaizdo įrašus

youtube.com

179 dienos

Rinkodaros

Lankytojo veiksmai internetinėje svetainėje

YSC

Naudojamas fiksuoti internetinėje svetainėje peržiūrėtus vaizdo įrašus

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Unikalus lankytojo identifikatorius

yt.innertube::nextld

Naudojama peržiūrėtų vaizdo įrašų statistikai fiksuoti

youtube.com

Nuolat

Rinkodaros

Unikalus lankytojo identifikatorius

yt:innertube::requests

Naudojama peržiūrėtų vaizdo įrašų statistikai fiksuoti

youtube.com

Nuolat

Rinkodaros

Unikalus lankytojo identifikatorius

yt-remote-cast-available

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

yt-remote-cast-installed

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

yt-remote-connected-devices

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Nuolat

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

yt-remote-device-id

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Nuolat

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

yt-remote-fast-check-period

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

Yt-remote-session-app

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

yt-remote-session-name

Naudojamas lankytojo pasirinkimams internetinėje svetainėje išsaugoti

youtube.com

Sesija

Rinkodaros

Lankytojo pasirinkimai internetinėje svetainėje

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-09-17.